Radio Independent Living

Bakgrund till Radio Independent Living

Utomlands spelade radion en viktig roll i spridningen av den nya handikapprörelsens filosofi, arbetssätt, känsla av kulturell identitet och samhörighet bland människor med funktionshinder.

I Sverige har vi inte haft ett rikstäckande radioprogram som riktar sig till människor med funktionshinder. Bland de numera klassiska programmen i andra länder kan nämnas BBC’s "Does he take sugar?" som började 1980 eller ett nyare projekt "Freakshow" som startades 1998 i Wien på AM. Ett liknande program fanns i den forna Yugoslavien redan på 1980-talet.

I USA började man på 1980-talet att dokumentera den nya handikapprörelsens historia genom s k "oral history" - intervjuar med rörelsens ledare, andra föregrundsgestalter och medlemmar. Syftet är att bevara deras berättelser om sitt arbete, sin syn på den dåvarande situationen och på utvecklingen även för framtida generationer.

Disability culture movement som växer sig starkt i framför allt de anglo-saxiska länderna använder sig mycket av oral history och radio. Rörelsen vill skapa en kulturell identitet som förenar människor från olika funktionshindergrupper. - en samhörighet som ska leda till ökad självrespekt, förbättring av bilden av personer med funktionshinder bland allmänheten och starkare representation av gruppen som helhet i politiken. Till rörelsen hör dikt, sång och musik samt multimedia shower.

Projektet Radio Independent Living har producerat ljudfiler för avlyssning.

Huvudinriktningen i programmen är spridning av medborgarrättsandan, kulturell identitet och samhörighet genom reportager om nya tankar, projekt och policy inom och utanför Sverige. Försöksprojektet ska använda sig av internets kostnadseffektiva möjligheter till att sprida programmen genom att ladda ner och lyssna till ljudfiler med vanliga hemdatorer.

Ljudprogrammen vänder sig till människor med funktionshinder oavsett arten eller omfattningen. Erfarenheten av utanförskap, särbehandling och kampen mot orättvisor i individens liv ska vara den gemensamma länken.

Programmen är inte tänkta att erbjuda nyhetsbevakning vilket skulle erfordra en betydligt större satsning, utan inriktningen är på reportager som behåller sin aktualitet i flera år.

Projektet finansierades av Allmänna Arvsfonden.

Program fram till 2006

Mediebilden av funktionshinder - ett program om fördomar, förebilder och allt vad det nu är.lyssnaLyssna-MP3 (32:37 minuter, 30,6 MB).

Vissa får inte namnskyltar som andra, vissa får inte några direkta frågor. Hör Cecilia Blanck och Kerstin Selin berätta om hur Sveriges Television särbehandlar intellektuellt funktionshindrade. Och lyssna till Anna Bergholtz, blind journalist som öppnar ögon - i det här programmet i form av en lista på tips till icke-funktionshindrade kollegor. Missa inte heller när Elisabet Höglund bemöter kritik som riktats mot ett av hennes reportage.

Reporter och producent:
Finn Hellman.
Medverkande:
Kerstin Sellin, Cecilia Blanck. Elisabeth Höglund, Anna Bergholtz.
Teknik: Wei Wei Jin.

 

Skit i normerna och börja lev - ett program om funktionshinder och sex.lyssnaLyssna-MP3 (36:40 minuter, 34,4 MB). Programmet i text.

Vi bjuder på recensioner av tre sexupplysande tidskrifter och besöker en kraschad kärleksmiddag. Men framförallt undersöker vi om ett mer avromantiserat synsätt på sex skulle gagna personer med funktionshinder. Hör varför sexologen Carol Queen rekommenderar funktionshindrade att ta efter Sado-masochister och lyssna till Stefan Reitersjös  piskor och tankar kring assistans och bondage.

Reporter och producent:
Finn Hellman.
Medverkar gör även:
Susanne Berg, Sebastian Ferrer, Carol Queen och Stefan Reitersjö.

 

Program 2003 - 2005

Handikapp historia | Nutida samhällsperspektiv | Internationella perspektiv

 

Handikapp historia

När man behöver hjälp så ringer man, är ett program om boendeservice och dess historia i Sverige. lyssna Lyssna-MP3 (22:44 minuter, 21,3 MB).

Att få hjälp av familjen eller bo på institution var länge det enda alternativet för människor med funktionshinder. När handikapprörelsen kämpade sig till rätten till boendeservice - möjligheten att bo i egen lägenhet och samtidigt få tillgång till hjälp dygnet runt - upplevdes det av många som ett stort framsteg. Men snart blev nackdelarna uppenbara.

Deltagare:
Birgitta Andersson, Siv Eriksson, Anne Gerd Fransson.
Intervjuer och research:
Anne Rentzsch.

 

Ensam kan jag bo. Jag kan inte det - bo ihopa - är ett program om fyra män som köpte det gamla kvarnhuset på Kaptensgatan i Råå och flyttade ut från gruppbostaden. 2003/2005. lyssna Lyssna-MP3 (29:56 minuter, 28,1 MB). Programmet i text.

I början av 1993 köpte fyra män med begåvningshandikapp ett eget hem i en av Helsingborgs förorter. Huset köptes på öppna marknaden, byggdes om och inreddes gemensamt. Det var det första steget ut från ett kollektivt boende för killarna. I dag lever de som egna individer med personlig assistans. Det här är berättelsen om hur det gick till.

Deltagare:
Per Claésson, Lars Lindström, Martin Linnander,
Lars Hempel och assistenter, samt Kent och Patricia Ericsson.
Intervjuer och research:
Susanne Berg.

 

Det finns hem för sådana där är ett program om vanföreanstalterna, skolhem för barn med rörelsehinder. 2004-07. lyssna Lyssna-MP3 (30:43 minuter, 28,8 MB). Programmet i text.

Barn och unga med funktionshinder hade inte rätt att gå i den ordinarie kommunala skolan. Särskilda skolhem, institutioner var alternativet. Genom en lagändring 1962 - 120 år efter allmän skolplikt infördes i Sverige - blev kommunerna tvungna att erbjuda skolgång på hemorten för rörelsehindrade elever. Programmet följer tre kvinnor med rörelsehinder från 30- till 60-talet.

Deltagare:
Siv Eriksson, Karin Westlund och Wenche Willumsen
Intervjuer och research:
Susanne Berg.

 

Sundby mentalsjukhus - helt slutet från samhället utanför - ett program om hur det var att bli intagen för mentalvård på 1980-talet i Sverige. 2004. lyssnaLyssna-MP3 (29:28 minuter, 27,6 MB). Programmet i text.

Vård av personer med psykiska funktionsnedsättningar i Sverige handlar om institutionernas historia. Sinnessjuk, mentalsjuk, psykiskt störd är vad personer kallats under åren. Sinnessjukhus, mentalsjukhus, psykiatriska kliniker är namnet på institutionerna. Namnet på personerna är kopplat till namnet på byggnaden där de vårdats. Så blir invånarna avpersonifierade, objekt istället för individer med personlighet. I det här programmet får vi en inblick i vad det innebar att tas in på Sundby mentalsjukhus i början av 1980-talet.

Deltagare:
Ola Persson
Research och intervju:
Hans Bergström.

 

Mentalsjukhusen ska förpassas till historiens skräpkammare - ett program om Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och avvecklingen av de psykiatriska institutionerna. 2004. lyssna Lyssna-MP3 (29:38 minuter, 27,8 MB),. Programmet i text.

Under sextiotalet organiserar sig psykiatrins patienter i det som ska bli RSMH. Samtidigt pågick processen med att stänga de stora psykiska institutionerna i Sverige. I det här programmet möter vi tre överlevare med erfarenhet av psykiatrin och kamratstödet i föreningen.

Deltagare:
Hans Bergström, Jan-Olof Forsén och Ola Persson.
Intervjuer och research gjordes av Hans Bergström.
Samtalspartner var Wenche Willumsen.

 

Jag var väldigt röd och aktiv på den tiden - ett program om det vänsterradikala sextiotalet och gruppen Anti-Handikapp. 2004. lyssna Lyssna-MP3 (32:22 minuter, 30,4 MB), . Programmet i text.

Under det röda sextiotalet ifrågasattes samhällets uppbyggnad, orättvisor diskuterades i vänsterbelysning och en våg av aktiviteter intog det offentliga rummet. Personer med funktionshinder blev också radikala. I Lund bildades aktionsgruppen Anti-Handikapp. Påverkan skedde ofta genom musik, teater, debatter. Musiken i det här programmet har vi fått från Teuta Sederstedt. Den kommer från en Demo-kassett med Rullbandet.

Deltagare:
Teuta Sederstedt, Ulla Brandén, Vilhelm Ekensteen och Adolf Ratzka.
Intervjuer och research:
Sybille Neveling och Susanne Berg.
Musiken spelades av Rullbandet.

 

Ge oss makt inte medlidande är ett program om STIL och kampen för personlig assistans. 2004-04. lyssna Lyssna-MP3 (28:21 minuter, 26,6 MB). Programmet i text.

Stockholmskooperativet för Independent Living är resultatet av ett litet antal individers kamp för personlig assistans i mitten på nittonhundraåttiotalet. Personlig assistans är, i motsats till hemtjänst eller boendeservice, en service knuten till den enskilde själv. Den som behöver assistans bestämmer själv vem som ska assisterar med vad; när det ska göras och hur.

I programmet deltar:
Adolf Ratzka, Helena Karnström, Bengt Elmén.
Intervjuer och research:
Susanne Berg.

 

Nutida samhällsperspektiv

Finns det gudinnor som är funktionshindrade? är ett program om teater och 'empowerment'. lyssna Lyssna-RealAudio (34:53 minuter, download-RealAudio, 16,7 MB). Programmet i text.

Radio Independent Living tittar in bakom kulisserna hos Fridakursen i Stockholm och Moomsteatern i Malmö. Fridakursen är en folkhögskolekurs för kvinnor med funktionshinder på Långholmens folkhögskola. Moomsteatern är än så länge daglig sysselsättning, en åtgärd inom Malmös omsorgsverksamhet. Detta är en del av sanningen. En annan del är att det handlar om teater. Teater som skapar gruppidentitet och stolta individer. Teater som ett demokratiskt läromedel både för samhället i stort och för var och en av oss.

Deltagare:
Lotti Filipsson, Annette Lundborg, Gella Åström, Barbara Slånhammar,
Eva Stubbendorff, Karin Holmgren, Anette Jönsson och Clas Malmberg
Intervjuer och research:
Sybille Neveling.

 

Motstånd - en plikt! Ett program om politiskt motstånd och civil olydnad. 2004-04.
lyssna Lyssna-MP3 (26 minuter, 24,4 MB). Programmet i text.

Unga med funktionshinder söker sig i dag mot radikalare rörelser. Direktaktioner är det politiska verktyg de väljer och man kan konstatera att de radikala grupperingarna utanför handikappfrågornas område och de inom rörelsen följs åt till form och innehåll. Kanske kan det ses som en reaktion mot den organiserade politiken; mot dennas oförmåga att möta problemställningar och krav från olika grupper. Utomparlamentarism och civil olydnad är det som gäller.

Deltagare:
Sari Nykvist, Finn Hellman, Jonas Franksson, Fredrik Larsson.
Intervjuer och research:
Susanne Berg.

 

"Att göra väl eller välgörenhetsskrammel". 2004-04, är ett program om insamlingars vara eller inte vara. Vem gagnar de egentligen? lyssna Lyssna-MP3 (27 minuter, 25,3 MB). Programmet i text.

1997 startar insamlingarna till kronprinsessan Viktorias fond. De donerade pengarna ska gå till att ge funktionshindrade en meningsfull fritid. Fonden blir droppen som får bägaren att rinna över för Förbundet Unga Rörelsehindrade och något år senare startar de själva Stackars Viktoria-fonden i ett motdrag. Välgörenhet är av ondo anser de. Men inom handikapprörelsen finns också andra åsikter.

Deltagare:
Jonas Franksson, Agneta Mbyamba, Veronica Svensk.
Intervjuer och research:
Susanne Berg, Farhad Jahanmahan.

 

"Partnerskap - det är snyggt, men svårt" är ett program om möjligheter och svårigheter i biståndsarbete. 2004-04. lyssna Lyssna-MP3 (28:57, 27,2 MB). Programmet i text.

Sverige ger mindre än en procent av bruttonationalprodukten i internationellt bistånd. En del av detta kanaliseras genom den svenska folkrörelsen. Aktiva handikapporganisationer bedriver biståndsprojekt via SHIA, Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening.

Deltagare:
Malin Ekman Aldén, Stefan Sundquist, Annika Åkerberg.
Intervjuer och research:
Farhad Jahanmahan, Susanne Berg.

 

"Vad sysslar du med?" är ett program om arbetsmarknaden för unga med funktionshinder och lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet. 2004. lyssna Lyssna-MP3 (26:57 minuter, 25,3 MB), lyssna-RealAudio, download-RealAudio (8,9 MB). Programmet i text.

Vad man sysslar med, vilket arbete man har är av mycket stor betydelse i vårt samhälle. Arbetet är en stor del av den personliga identiteten; en del som inte enbart har betydelse för individens ekonomiska situation men också för hur sociala relationer inleds, formas och utvecklas. Tillgången till arbetsmarknaden är alltså en nyckelfråga för svenskarna. Vi fokuserar i det här programmet på ungdomar med funktionshinder och hur deras entré i arbetslivet ser ut.

Deltagare:
Pontus Degsell, Fredrik Larsson,
Torbjörn Andersson (Handikappombudsmannen),
Christina Järnstedt (LO) och Hanna Sejlitz.
Intervjuer och research:
Farhad Jahanmahan och Susanne Berg.

 

Det är samma här, men det är olika - ett program om hur det kan vara att komma till Sverige som man med funktionshinder från Mellanöstern. 2004. lyssna Lyssna-MP3 (29:38 minuter, 27,8 MB). Programmet i text.

Att vara invandrare och funktionshindrad beskrivs ibland som att leva med ett dubbelhandikapp. Vi frågade tre män från olika delar av mellanöstern om deras syn på hur det är att leva med funktionshinder i hemlandet och hur de upplever situationen i det svenska samhället.

Deltagare:
Khoudadad Bahrami, Amir Amirriazi och Attila Koüba.
Intervjuer och research:
Farhad Jahanmahan.

 

Tillgänglighet! Nu! - ett program om Tillgänglighetsmarschen och personer med funktionshinders kamp mot diskriminering. 2004. lyssna Lyssna-MP3 (26:35 minuter, 24,9 MB). Programmet i text.

Den tjugoförsta augusti 2004 marscherar personer med funktionshinder för andra året i rad genom centrala Stockholm. Från Wennergren Center marscherar de genom Stockholm, fram till Mynttorget och Riksdagen. Kravet är lagstiftning som förbjuder diskriminering genom otillgänglighet.

Deltagare:
Marschdeltagare och arrangörer.
Musik:
Joel Granström och Synliga.
Intervjuer och resesearch:
Farhad Jahanmahan och Susanne Berg.

 

Internationella perspektiv

Att leva ett självbestämt liv - berättelsen om en ung funktionshindrad man i Österrike. 2005. lyssna Lyssna-MP3-svensk (30:56 minuter, 29 MB), Lyssna-MP3-deutsch (28:49 minuter, 27 MB). Programmet i text (In English, Auf Deutsch).

Program redaktör: Peter Rudlof
Redaktionsassistent: Wolfgang Mizelli
Presenterad av: Doris Rudlof-Garreis
Musik: Martin Moro and Hannes Urdl

Jochen Baumschlager
Jochen Baumschlager


Abadia, Regine och Sallem, Ryadh (intervju). 2005. "Hungerstrejk för personlig assistans i Frankrike." lyssna Lyssna-MP3-svensk (28:21 minuter, 26,6 MB), Lyssna-MP3-français (29:30 minuter, 27,7 MB). Programmet i text (In English, En français).

Intervju:
Regine Abadia och Ryadh Sallem

Marcel Nuss i Strasbourg i Frankrike behöver assistans dygnet runt. Gaby, hans fru, arbetade i 20 år som hans assistent utan ledighet. Det behövdes ett sprucket äktenskap, hot om hungerstrejk och tillkomsten av en militant organisation av assistansbrukare tills regeringen i Paris kände sig tvungen att komma med en lösning.

Marcel Nuss
Marcel Nuss
Marcel Nuss och Marie
Marcel Nuss och Marie


Assistansbrukares situation i Slovakien
. 2004. lyssna Lyssna-RealAudio (29:58 minuter, download-RealAudio, 9,89 MB). Programmet i text.

Redaktionell bearbetning: Independent Living Institute.

Intervjuer med: Anton Benca, Lydia Brichtova, Ivana
Camajova, Andrea Madunová och Milan Popovic.


Assistansbrukares situation i Wien
. 2004. lyssna Lyssna-RealAudio (28:40 minuter, download-RealAudio, 9,46 MB). Programmet i text.

Producerat av Freak Radio (bearbetad av ILI)
Inslag av: Katharina Zabransky, Gerhard Wagner, Irmgard
Kampas, Bernhard Hruska; redaktion: Gerhard Wagner

Medverkande: Bernadette Feuerstein, Martin Kopper, Gerda
Ressl, Manuela Ressl, Peter Singer.

 

Reportaget ENIL Strasbourg Drive. 2003. lyssna Lyssna-MP3-engelska (30:28 minuter, 28,6 MB) av Joe Bollard, Dublin som är blind. Programmet i text | In English (PDF-English, 35 KB).

I september 2003 samlades nittio assistansbrukare från ENIL, det europeiska nätverket för Independent Living, i Strasbourg och marscherade till Europaparlamentets byggnad för att presentera sina viktigaste krav för att personer som behöver personlig assistans ska kunna delta på lika villkor i samhället. Producent är den synskadade Joe Bollard från Dublin. Original titel "Nothing about us without us!" Översättning av Eva Linderoth.

ENIL grundades 1989 vid en konferens om personlig assistans i Europa Parlamentet i Strasbourg med över 80 assistansbrukare från 14 länder. Läs konferensens resolutioner och öppningsanförande (båda på engelska).