Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2002

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2002.html

In English: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

På svenska: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2002

Innehåll

Projekt som påbörjades under året
Projekt som pågick under året
ILI hemsida statistik
Avslutade projekt
Projektansökningar tillsammans med partners
Inbjudningar som resurs vid möten
Inbjudningar vi inte kunde följa upp
Övriga professionella kontakter
Sponsorer
ILI:s styrelse
ILI:s personal

Projekt som påbörjades under året

 

Mobilitet för alla - http://www.mobilityforall.org/indexsv.html - blir en interaktiv databas på vår hemsida för
- ungdomar med eller utan funktionshinder som söker studie- och praktikplatser utomlands,
- universitetsledningar som vill att deras utbildningar verkligen är öppna för alla,
- företag som inser att mångfald är en tillgång väl värd att ta tillvara.

Bakgrunden är att ungdomar med funktionshinder – trots officiella deklarationer - inte deltar i internationella och nationella program för studier och praktik utomlands eftersom deras behov av tillgänglighet, anpassat boende eller personlig assistans inte uppmärksammas. Mobilitet för alla pågår i tre år och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektledare är Sebastian Ferrer.

Radio Independent Living ska producera ett antal ljudprogram om viktiga historiska och nutida trender inom den nationella och internationella handikappolitiken. Bland de tema som behandlas är avveckling av institutioner, självbestämmande, medborgarrätt, lagen som verktyg för sociala förändringar, kulturell identitet och samhörighet. Internets kostnadseffektivitet ger möjlighet att sprida program genom att ladda ner och lyssna till ljudfiler med vanliga hemdatorer. Radio Independent Living är ett tvåårigt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden. Projektledare är Susanne Berg.

25-29 augusti organiserade Mainstream Association, som är en del av den japanska Independent Living-rörelsen, ett möte, 10th International Convention of Disabled Highschool Students i Nishinomiya-shi, Hyugo-ken. Evenemanget sponsrades bl a av Asahi Shimbun, Japans största dagstidning. ILI var partner och utlyste en essätävling med vinnaren Yasmin Jungstedt, Stockholm, medlem i STIL, som fick delta i det japanska mötet. Se
www.independentliving.org/docs5/japan200208.html

Projekt som pågick under året

 

Taxi för alla - www.independentliving.org/taxi - är ett försöksprojekt i Stockholms län med syftet att testa om taxi kan ge bättre rörlighet, flexibilitet och självbestämmande än dagens färdtjänstbusslösning, för samma kostnader till skattebetalarna. Deltagarna i försöksprojektet är ett 50-tal färdtjänstbussberättigade personer, som beställer taxibil i reguljär taxitrafik via tre taxiväxlar. De anpassade taxibilarna kör alla kunder inkl de som sitter kvar i sina rullstolar. Resorna bekostas av färdtjänsten, deltagarna betalar samma avgift som för färdtjänstbuss. Taxi för alla är en följd av ILIs arbete med ett liknande pilotprojekt i Slovakiska Republiken. Projektet finansieras av Färdtjänst-förvaltningen och KFB (Kommunikationsforskningsberedningen). Projektledare är Adolf Ratzka.

KARMA, Knowledge and Augmented Reality Management Assistance www.karma-project.net/body.html är ett EU-finansierat projekt inom Fifth Framework (projektnummer IST-3320). Projektet går ut på att utveckla ett säljbart system bestående av hårdvara, mjukvara och gränssnitt med sjukvårdssystemet för att hjälpa familjer med hjärnskadade barn att undvika sjukhusvistelser. Partners är Air Liquide Sanità, Italien, ett stort internationellt läkemedelsföretag, QUBIsoft, en italiensk mjukvarufirma, Tosinvest, en klinik för hjärnskador i Rom, Italien, Brain Injured Children, en föräldraförening nära Rom, Italien, den telemedicinska avdelningen av France Télècom, Grenoble, Frankrike, Université Joseph Fourier, universietssjukhus i Grenoble, France och Independent Living Institute, Sverige. ILI företrädas av Adolf Ratzka.

CEIL www.independentliving.org/ceil/index.html finansieras av EU:s bugetlinje B5-803. Projektet ska sprida Independent Living-filosofin i Sydeuropa för äldre människor och människor med funktionshinder genom exempel på god praxis. Partners är IES, Instituto Estudios Sociales, Spanien, Independent Living Institute, Sverige, Disability Now (DN), Grekland, Disabled Peoples´ International (DPI), Italien, AUSER, Italien, Logroño Sin Barreras, (LSB), Spanien, Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), Spanien. 26-29 september ägde kick-off mötet rum i Stockholm. ILI företräds av Adolf Ratzka.

HO-anmälningstjänst www.independentliving.org/ho är en sökbar databas där den som blivit diskriminerad p g a sitt funktionshinder kan anmäla detta till Handikappombudsmannen online. Databasen är öppen för alla att söka och få en uppfattning om den diskriminering som människor med funktionshinder är utsatta för i Sverige. Projektledare är Adolf Ratzka.

Tack vare våra sponsorer STIL, Stockholmskooperativet för Independent Living och GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living har ILI kunnat fortsätta sköta och vidareutveckla sin hemsida med fler biblioteksdokument och nyttiga interaktiva tjänster. Men minst lika viktigt har varit sponsor-stödet för EU-projektens medfinansiering - en förutsättning i konkurrensen om EU-medel.

ILI hemsida statistik

 

Under året har vår hemsida www.independentliving.org fortsatt att vara det första resultat för sökbegreppet ”Independent Living” på www.google.com (bland 171.000 sajter), på www.yahoo.com (545.000), på www.altavista.com (278.000) och på www.lycos.com (690.000). Enligt Lycos länkar 1.913 hemsidor till vår sida. Under året har vi haft ett genomsnittligt antal besök på ca 8.000 per vecka. Uppemot 700 dokument gör vår sajt en av världens största virtuella full-text biblioteken om Independent Living och funktionshinderfrågor.

Avslutade projekt

 

27 augusti lämnade ILI det transnationella utvecklingspartnerskapet Mobility inom ramen av EU:s EQUAL program för att kunna genomföra sin ursprungliga projektplan med stöd av Allmänna Arvsfonden (se Mobilitet för alla ovan).

Projektansökningar tillsammans med partners

 

Tillsammans med några europeiska partners sammanställdes en projektansökan för en interaktiv online tillgänglighetsguide för självbestämmande. Tillgängligheten i en byggnad beskrivs i möjliga problemområden, vilket lämnar beslutet om huruvida problemet är möjligt att bortse ifrån till den tilltänkta besökaren själv.

ILI deltog i en polsk ansökan kring en modell för personlig assistans för personer med utvecklingsstörningar. Projektet ska bl a stötta personliga assistenter, hålla en internationell konferens, publicera material för att väcka intresse hos nationella beslutsfattare i Polen.

Inbjudningar som resurs vid möten

 

15 januari Adolf Ratzka håller plenumföredrag på konferens om mänskliga rättigheter i Lindsbrunn, Sverige.

3 april presentation av ILI för STIL, Stockholmskooperativet för Independent Living.

16 maj Susanne Berg och Adolf Ratzka deltar i paneldiskussion ABF-huset, Stockholm om funktionshindrades rättigheter organiserad av FÖR, Förbund Rörelsehindrade.

30 oktober Adolf Ratzka håller plenumföredrag (www.independentliving.org/docs4/ar200210.html) vid EU-ordförandeskapets expert seminarium ”Quality of Services – Quality of Life” i Köpenhamn

20 november Adolf Ratzka ger öppningsanförandet vid konferens om personlig assistans i Würzburg, Tyskland, organiserad av Center for Independent Living Würzburg

Inbjudningar vi inte kunde följa upp

 

6 februari inbjudet plenumföredrag (www.independentliving.org/docs4/ratzka20020201.html) vid EU-ordförandeskapets expert seminarium om IT och funktionshinder i Madrid.

8 februari CEIL-möte i Madrid

11-13 mars Adolf Ratzka inbjuden att tala vid konferens om funktionshinder och föräldraskap arrangerad av Through the Looking Glass, Oakland, CA, USA

11-13 april inbjudet plenumföredrag vid seminarium om personlig assistans i Erlangen, Tyskland

26-29 sept inbjudet plenumföredrag vid Moskva Film Festival

15-16 okt inbjudet föredrag vid Independent Living möte vid 6. DPI World Congress, Sapporo, Japan

Övriga professionella kontakter

 

22 februari Hans Bengtsson och Kerstin Gynnerstedt, forskare vid Högskolan i Halmstad och Hälsohögskola i Jönköping, intervjuar Adolf Ratzka om LASS-reformen.

7 mars professor Tom Burke, Boalt School of Law, University of California, Berkeley, USA intervjuar Adolf Ratzka för en studie av utveckling av anti-diskrimineringslagstiftning i Europa.

14 mars Sid Wolinski, advokat, Disability Rights Advocates, Berkeley möter medlemmen i DRA:s internationella råd Adolf Ratzka angående DRA’s projekt om funktionshindrade och förintelsen.

25 mars Sydafrikansk delegation möter Susanne Berg och Adolf Ratzka om personlig assistans och tillgänglighetsfrågor.

2 maj möte med Phil Gordon, expert på grupptalan (class action), USA and Paul Lappalainen, jur kand, Stockholm om grupptalan inom funktionshinderområdet och möjligheter till att ordna kurser om detta för rörelsen och jurister.

8 juli överläggningar med ILI:s styrelseledamot och norsk handikapprofil Bente Skansgård, ULOBA, Norge

8 augusti Yona Castel, Head, Vocational Training and Rehabilitation Center, Beer Sheva, Israel konsulterar Adolf Ratzka

30 augusti Dr Aiha Zemp, Zürich intervjuar Adolf Ratza för Schweizisk dagstidning.

14 oktober Fundación Luis Vives, Madrid, Spanien, inbjuder Adolf Ratzka att skriva ett kapitel i en kommande bok om den internationella utvecklingen av Independent Living-rörelsen.

19 november tyska TV kanalen ZDF och Kobinet, den tyska Independent Living nyhetsbyrån, intervjuar Adolf Ratzka i Würzburg, Tyskland.

3 december fransk-norskt film team konsulterar Adolf Ratzka angående produktionen av ett TV program om Independent Living som sänds i kanal ARTE i Frankrike och Tyskland under hösten 2003.

6 december tyskt TV team för kanal ZDF filmar Adolf Ratzka i Stockholm för att illustrera personlig assistans i praktiken.

Sponsorer

 

Vi tackar STIL, Stockholmskooperativet för Independent Living, och GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living, som bidrar till ILIs verksamhet under en treårsperiod. Stödet används för underhåll, uppbyggnad och förbättringar av webbsajten, för att bekosta mindre projekt som inte kan finansieras på annat sätt och som nationell medfinansiering av EU-projekt.

Vi tackar Cable & Wireless Pi.se för webb-hotel och besläktade tjänster kring vår webbsajt under året.

ILI:s styrelse

 

ILIs styrelse var oförändrad under året, bestående av Bente Skansgård, Norge; Phil Mason, Storbritannien; Rolf Bergfors, Sverige och Adolf Ratzka, Sverige.

Årsmötet hölls den 22 februari per e-post.

ILI:s personal

 

Adolf Ratzka fortsatte sitt arbete som verksamhetsledare på halvtid.

Miles Goldstick fortsatte som tekniskt ansvarig för webbsajten under 2002.

Sebastian Ferrer, ekonom och organisationskonsult med mångårig erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete i Nicaragua, flyttade med sin familj till Stockholmsområdet och började arbeta fulltid för ILI i maj 2002 med projektet Mobilitet för alla och administrativa uppgifter.

Susan Svinghammar hjälpte oss med administrationen under flera månader. När hon lämnade ILI för en fulltidstjänst på annat håll tog Sebastian Ferrer över Susans arbetsuppgifter.

Susanne Berg började sin anställning vid ILI som deltidskoordinator för Radio Independent Living i augusti. Susanne har haft flera viktiga poster i Sverige, både som aktivist och yrkesmänniska, bland annat har hon varit ordförande i Stockholmsavdelningen av DHR, De Handikappades Riksförbund, och haft en tjänst vid Handikappombudsmannen. Hon sitter i styrelsen för STIL, Stockholmskooperativet för Independent Living. Susanne läser även MA programmet i Disability Studies vid Leeds universitet, Storbritannien.

Styrelsen för Independent Living Institute

29 februari 2003

Bente Skansgård
Philip Mason
Rolf Bergfors
Adolf Ratzka

 

ili Project: