Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 2001

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls2001.html

In English: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

På svenska: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

Institutet för Independent Living -
2001 Års Verksamhetsberättelse

Innehåll

Påbörjade projekt
Pågående projekt
Webbstatistik
Avslutade projekt
Godkända projektansökningar
Inlämnade projektansökningar utan resultat
Inbjudningar till evenemang som resursperson
Inbjudningar som vi inte hann med/som inte blev av
Stipendier
Övriga professionella kontakter
Studiebesök och överläggningar utomlands
Feedback
Sponsorer
Institutets styrelse
Institutets personal

Påbörjade projekt

 

KARMA 2 (Knowledge and Augmented Reality Management Assistance) är ett EU-finansierat project inom Fifth Framework programmet, projektnummer IST-32320. Projektet går ut på att utveckla ett säljbar system bestående av hårdvara, mjukvara och gränssnitt med sjukvårdssystemet för att hjälpa familjer med hjärnskadade barn att undvika sjukhusvistelser.

Partners är Air Liquide Sanità, Italia; QUBIsoft, ett italienskt mjukvaruutvecklingsföretag; Tosinvest, en klinik för hjärnskador i Rom; Brain Injured Children, en föräldrarförening i närheten av Rom; den telemedicinska avdelningen av France Télécom, Grenoble, Frankrike ; Université Joseph Fourier universitetssjukhus i Grenoble; Institutet för Independent Living.

"Mobility – en rättighet för alla", är ett EU-finasierat projekt inom EQUAL-program med projektnummer SE-37. Ansökan lämnades in i augusti med Internationella Programkontoret, Stockholm och föreningen Urkraft, Skellefteå som partners. Beslut om finansieringen av fas 1 delgavs den 15 november vilket innebär att en detaljerad ansökan ska lämnas in före den 2 maj 2002. Projektet ska undanröja praktiska och institutionella hinder för människor med funktionshinder vid utbytesprogram för studier och praktik utomlands. Institutet kommer att ansvara för en internet-baserad databas med information om dels studie- och praktikplatser utomlands och deras möjligheter att ta emot deltagare med funktionshinder och dels information om lokala handikapporganisationer som förmedlar eller ger stödinsatser för människor med omfattande funktionshinder i form av anpassade bostäder, transporter och personlig assistans.

Projektet CEIL, (Contributing to Equality through Independent Living), godkändes den 1 oktober. Inom projektets fas 1 ska med stöd av EU:s program budget line B5-803 (establishing transnational actions for the exchange of information and good practice) utarbeta en detaljerad projektplan fore 30 mars 2002. Projektet ska sprida Independent Living-arbetssättet i Sydeuropa för äldre människor och människor med funktionshinder.

Pågående projekt

 

Tack vare våra sponsörers stöd kan vi fortsätta med att bygga ut vår webbsajt med fler dokument i det virtuella full-text biblioteket och nyttiga interaktiva tjänster.

Webbstatistik

 

Under 2001 har vi blivit den främste sajten för sökbegreppet "Independent Living" i www.google.com bland 324 000 andra sajter som innehåller begreppet "Independent Living". Vi har haft 7 000 "user sessions" i veckan i genomsnitt under 2001. Med numera över 600 dokument har vi blivit ett av de största virtuella full-text biblioteken om funktionshinderfrågor i världen.

Avslutade projekt

 

Projektet AccessGuide avslutades i september med en slutrapport till Konsumentverket. Testet av den internet-baserad guiden blev inte entydigt och vi undersöker f n möjligheterna att gå vidare med projektet.

Förstudien till projektet "Taxi för alla" tjänade som färdtjänstnämndens beslutsunderlag när man bestämde i maj att bekosta ett försöksprojekt i färdtjänstförvaltningens regi under tiden 2001 09 18 till 2002 12 31. Ett 100-tal personer med tillstånd för färdtjänstbuss kan använda rullstolsanpassade bilar i reguljär taxitrafik med förhoppningsvis bättre rörlighet i sina dagliga liv som följd. Försöket utvärderas av två oberoende utredargrupper med Institutet som huvudman.

Godkända projektansökningar

 

Allmänna Arvsfonden godkände ansökan om medel för Radio Independent Living. Planerad projektstart är mars 2002.

Inlämnade projektansökningar utan resultat

 

För projektet "Peer counselling som instrument för Independent Living" söktes medel från EU inom budget line B3-4105 (preparatory actions to combat and prevent social exclusion) tillsammans med Dodecanese Association of People with disabilities, Grekland; PRISMA Center for Development Studies, Grekland; Capodarco, Italien.

För ett mobilitetsprojekt för studerande med funktionshinder inom EU-programmet Leonardo da Vinci inlämnades en ansökan tillsammans med Slovenian Association of Disabled Students, Ljublijana, Slovenia.

För ett project för empowerment, yrkestraining och integrering av personer med rörelsehinder utarbetades en ansökan tillsammans med The Hellenic Society for the Protection and Rehabilitation of Disabled Children (ELEPAP).

Inbjudningar till evenemang som resursperson

 

25-26 april Linköping verksamhetsledaren inbjuden som ordförande vid paneldiskussionen om "Accessibility in the built environment" vid konferensen i samband med Sveriges EU-ordförandeskap. Arrangör svenska socialdepartementet.

25-29 september verksamhetsledaren deltog vid kick-off mötet för KARMA 2 projektet i Milano.

4-5 oktober verksamhetsledare föredrog om projektet "Taxi för alla" vid hjälpmedelsmässa Hjultorget i Stockholm.

1 december verksamhetsledaren föredrog om projektet "Taxi för alla" för Unga rörelsehindrade region Göteborg.

7 december verksamhetsledaren föreläste om Independent Living och kontantstöd för självbestämmande vid NHR:s konferens för styrelsen och kanslipersonal.

Inbjudningar som vi inte hann med/som inte blev av

 

15 januari verksamhetsledaren inbjuden som öppningstalare vid konferensen Fifth Congress i Ft. Lauderdale, Florida. Arrangör: SATH, Society for Accessible Travel & Hospitality.

1 februari verksamhetsledaren inbjuden till paneldiskussion inom konferensserie "Assistenzkampagne" i Würzburg, Tyskland. Arrangör WüSL - Selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung e.V. Würzburg.

7-9 mars verksamhetsledaren inbjuden som talare vid 8th International Conference on Home Mechanical Ventilation in Lyon, Frankrike. Arrangörer A.F.M. (Association Française contre les Myopathies och I.V.U.N. (International Ventilator Users Network.

10-14 oktober verksamhetsledaren inbjuden som talare vid konferensen om föräldrar med funktionshinder i Oakland, USA. Arrangör Through the Looking Glass, Berkeley, USA. Mötet ställdes in p g a händelserna den 11 september. I samband med resan var ett antal sammanträden, studiebesök planerad i San Francisco och Los Angeles-områden bl a skulle verksamhetsledaren intervjuas om Independent Living-rörelsens begynnelse.

26-28 november verksamhetsledaren inbjudan som resursperson till möten om ett europeiskt program för tillgänglighetsguidar i Athen och Thessaloniki, Grekland. Arrangör National School of Public Health, Athens och Ministry of Health and Welfare.

Stipendier

 

Institutets verksamhetsledare tilldelades ett CIRRIE Fellowship (Center for International Rehabilitation Research Information & Exchange med finansiellt stöd av NIDRR, National Institute on Disability and Rehabiltation Research), University of Buffalo, State University of New York vilket skulle ha möjliggjort hans deltagande vid konferensen om föräldrar med funktionshinder, en intervju av Oral History Project om Independent Living-rörelsens första år, studiebesök, överläggningar och föredrag hos olika organisationer i San Francisco och Los Angeles området.

Övriga professionella kontakter

 

28 april i anslutning till EU-konferensen i Linköping bjöd Institutet ett antal utländska och svenska experter till ett möte. Blan dem var Prof Sven Thiberg, Elena Siré, KTH, Lars Lindberg, Tillgänglighetscentrum; Jorge Falcato, City of Lisbon, Portugal; Lex Frieden, President, Rehabilitation International; Judy Brewer, World Wide Web Consortium (W3C) Web Accessibility Initiative (WAI); Manuel Lobato, COCEMFE, Spanien; Gerasimos Polis, Ministry of Health and Welfare, Athen, Grekland; Joe Manser, Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen, Zürich, Schweiz.

14 maj en social antropologi-studerande på besök.

12 juli en doktorand vid högskolan i Hildesheim, Tyskland för en intervju om personlig assistans i brukarregi och kontantstöd på besök.

16 maj Debbie Kaplan, verksamhetsledare, WID på besök.

14 september Prof Hiroshi Katoda, Gaikun University, Japan på besök.

Studiebesök och överläggningar utomlands

 

5 maj verksamhetsledaren hos Bente Skansgård i Oslo.

Feedback

 

Vi får många uppskattande brev om vår a hemsidor. Här är ett exempel:

"Just wanted to tell you that we think your website is excellent!! The disability community in Kansas (USA) is writing a federal grant for self-directed personal attendant services. We would like to reference your website and propose that attendants in Kansas could enter their information in your directory and that consumers from Kansas could use your site to locate attendants around the world.

Would that be alright with you? If so, could you send me an e-mail, and if you can also a letter, saying that you would be willing to work with us on this effort? Would you need some funds to cover the collaboration efforts? If so, if you would $5,000 cover your costs?

If you answer by post, please send the letter to: Sara Sack, Ph.D., Kansas University Affiliated Program-Parsons, 2601 Gabriel, Parsons, Kansas, 67357, USA".

Sponsorer

 

Vi tackar Cable & Wireless Pi.se för webbhotell och övriga tjänster för vår websajt under 2001.

Vi tackar STIL, Stockholmskooperativet för Independent Liing, och GIL, Göteborgskooperativet för Independent Living, som beslöt att bidra till Institutets verksamhet under en treårs period. Stödet kommer att användas för att underhålla och förbättra webbsajten, för att bekosta mindre projekt som inte kan finansieras på annat sätt och som nationell medfinansiering för EU- projekt.

Institutets styrelse

 

Styrelsens sammansättning var oförändrat under 2001 med Bente Skansgård, Norge, Phil Mason, Storbritannien, Rolf Bergfors, Sverige and Adolf Ratzka, Sverige. Styrelsen hade sitt årsmöte den 10 maj per e-post.

Institutets personal

 

Bengt-Olof Johansson ledde förstudien i Taxi för alla-projektet i egenskap av konsult för Institutet. Under hans ledning togs fram beslutsunderlaget för färdtjänstnämnden som ledde till fortsättningen i form av försöksprojekt.

Miles Goldstick fortsatte som teknisk ansvarig för Institutets webbsatsning.

Cicci Hultqvist började under våren som administratör med Terry Skehan som stöd men slutade i december för att övergå till en annan tjänst. Susan Svinghammar efterträdde henne.

Vår gode vän Dr. Steven E. Brown, historiker och poet bosatt i New Mexico, USA tidigare verksamhetsledare för ett Center för Independent Living i Oklahoma’s och forskare vid World Institute on Disability, grundare och verksamhetsledare för Institute on Disability Culture arbetar sedan augusti som webbredaktör med ansvar för främst nyhetsbrevet.

Vår gamle vän Sebastian Ferrer, ekonom och organisationskonsult med mångårig erfarenhet av internationellt utvecklingsarbete i Nicaragua och numera bosatt i Argentina började under hösten en halftidsanställning, via e-post och internet, för att samla länkar och material för Institutets webbsajt.

Björn Thorén skötte testningen av Institutets prototyp AccessGuide och sammanställde resultatet.

Adolf D Ratzka, Ph D
Verksamhetsledare
29 februari 2002

Styrelsen för Independent Living Institute

Adolf Ratzka, Stockholm, Sverige
Philipp Mason, Hampshire, UK
Bente Skansgård, Oslo, Norge
Rolf Bergfors, Göteborg, Sverige

ili Project: