Independent Living Institute Verksamhetsberättelse 1996

Internet publication URL: www.independentliving.org/docs1/ilarsbrtls1996.html

In English: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

På svenska: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996

Institutet för Independent Living -
1996 Års Verksamhetsberättelse

Januari

STIL, Stockholmskooperativet för Independent Living, kontraktade Institutet att genomföra projektet "STIL på Internet". Kontraktet innebar att starta upp en 3 MB website och ansvara för den t o m 30 Juni 1996.

Mars

Institutet registrerade sitt internetdomän namn "independentliving.org" och påbörjade arbetet med sin website. Avsikten med websiten är bl a att testa internets möjligheter för att sprida information om Independent Living. En annan är att bygga upp on-line interaktiva tjänster t ex diskussionsgrupper, anslagstavla, assistentförmedling m m. Institutet kommer att kontakta individer och organisationer och be dem om publicerbart material för websiten.

Extern finansiering kommer att sökas för websiten. Under tiden kommer Institutet att stödja projektet genom verksamhetsledarens ideella arbetsinsatser. Institutet ämnar att på sikt delfinansiera websiten genom sponsring/reklamutrymme.

Juni

Institutets årsstämma ägde rum i samband med ENIL/HELIOS seminariet i Stockholm där alla styrelseledamoter deltog.

Institutets verksamhetsledare var inbjuden att hålla ett föredrag om Independent Living på Disability Rights Advocates-konferensen i Budapest. Han kunde inte närvara pga andra åtaganden. Hans anförande lästes upp.

Juli

Institutet och 5 andra europeiska organisationer, företag och universitet bjöds in av det slovakiska Socialministeriet att delta i tävlingen för ett kontrakt inom EU:s PHARE-program.

Projektet är 12 månader på en kontraktssumma på 300,000 ECU (ca 2,6 mil SEK) med start november 1996. Projektet består av tre delar:

1) Att utbilda personal vid tre "Re-integration Centers" i metodiken för behovsbedömning hos människor med funktionsnedsättningar med avseende på personlig assistans, tekniska hjälpmedel, bostadsanpassning och transport.

2) Att dra igång ett pilotprojekt för personlig assistans med kontantbetalningar till deltagande assistansbrukare för anställning av assistenter (Institutets tolkning. Ministeriets ursprungliga kontraktunderlag avser en traditionell hemtjänstverksamhet)

3) Att dra igång ett pilotprojekt för ett integrerat taxisystem med bilar som är tillgängliga till allmänheten inklusive rullstolsbrukare via den allmänna växeln (Institutets tolkning. Ministeriets ursprungliga kontraktunderlag avser en traditionell färdtjänstverksamhet)

Augusti

Institutet fick studiebesök av en grupp advokater från Japan som studerar mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Institutet fick besök av San Yuenwah och Niranjan Mehta, verksamma vid ESCAP, Bangkok för överläggningar om eventuella gemensamma projekt.

September

Institutet lämnade sitt projektförslag till slovakiska Socialministeriet. Förslaget i korthet:

I delprojekt 1 anställs en arbetsterapeut för specifika, tidsbegränsade insatser för utbildningen i tekniska hjälpmedel och bostadsanpassning. Adolf Ratzka ansvarar för utbildningen i personlig assistans och transportfrågor. Slovakiska konsulter (t ex översättare, tolkar, läkare) anlitas. För inköp och installering av kontorsmaskiner anlitas en slovakisk teknisk expert.

Delprojekt 2 innebär bl a att samla ett antal assistansbrukare och hjälpa dem bilda en förening med styrelse, stadgar, verksamhetsledare, ekonomiansvarig och utvärderare. Organisationen har arbetsgivaransvaret för medlemmarnas assistenter. Institutets ska dessutom utveckla en organisationsstruktur och arbetsordning som följer skatte- och arbetsrättslagen; utveckla arbetsrutiner för utbetalningar, rapportering och kontroll av medel; genomföra arbetsledarträning för assistansbrukare och styrelseutbildning. Adolf Ratzka ansvarar för delprojekt 2. Slovakiska experter (t ex översättare, tolkar, jurister och andra konsulter) timanställs för vissa uppdrag.

I delprojekt 3 ingår urval, inköp och import av 5 lämpliga minibussar; förhandlingar med taxiföretag om ett leasingavtal som uppfyller projektets krav; utveckling av ett system för subventionering av funktionshindrade taxikunder. Bussarna doneras till en organisation av människor med funktionsnedsättningar som leasar dem till taxiföretag och administrerar subventionssystemet. Inkomsten från minibussleasing kommer att omvandlas till kuponger med ett visst värde. Kupongerna kan användas för delbetalningen av taxiresorna. Organisationen fördelar kupongerna bland ett antal människor med funktionsnedsättningar som deltar i projektet.

Adolf Ratzka bjöds in av Liberales Forum, Vienna att hålla ett föredrag om kontantstöd för personlig assistans och Independent Living vid Liberala Partiets hearing.

Oktober

Adolf Ratzka fick en inbjudan till den portugisiska Spina Bifida kongressen i Estoril, Portugal, men kunde inte närvara pga andra åtaganden. Hans anförande lästes upp.

Institutet fick studiebesök av en grupp studerande och lärare i socialt arbete från Österrike.

Institutet vann kontraktet med slovakiska Socialministeriet för PHARE-projektet.

Nämnden för Vårdartjänst bjöd in Adolf Ratzka att hålla ett föredrag om Independent Living och personlig assistans vid deras internationella HELIOS-seminarium.

"Integration Österreich", Wien bjöd in Adolf Ratzka att hålla inledningsanförandet om Independent Living vid deras första konferens i kampanjen för en österrikisk anti-diskriminerings-lagstiftning.

November

Det slovakiska Socialministeriet och Institutet undertecknade kontraktet den 4 november.

Institutets verksamhetsledare deltog i en två dagars konferens om Independent Living och personlig assistans i Slovakien. Han bidrog med inledningsföredraget och ledde en workshop.

I anslutning till konferensen deltog verksamhetsledaren i förhandlingar med tjänstemän från ministeriet, intervjuade arbetssökande för projektet, höll en kurs med presumtiva projektdeltagare om assistansbrukarkooperativ och effektivt arbetsledarskap för assistansbrukare.

Styrelsen för Independent Living Institute den 5 december 1997.

Adolf Ratzka, Stockholm, Sverige
Philipp Mason, Hampshire, UK
Bente Skansgård, Oslo, Norge
Rolf Bergfors, Göteborg, Sverige

 

ili Project: